Doorgaan naar artikel

Algemene voorwaarden

Algemeen
Artikel 1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van de besloten vennootschappen Work Supplies B.V., hierna allen afzonderlijk te noemen Work Supplies, de uitvoering daaronder begrepen, alle overeenkomsten waarbij Work Supplies als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van zaken alsmede op alle gemengde overeenkomsten.
Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de wederpartij, verbinden Work Supplies slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van Work Supplies worden overeengekomen.
In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de koper en algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van Work Supplies van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van Work Supplies is bevestigd.

Aanbiedingen
Artikel 2
De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van Work Supplies voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Work Supplies, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Work Supplies gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

Prijs
Artikel 3

De door Work Supplies opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief verzekeringsvracht- en leveringskosten. Extra kosten van expresse-zendingen komen voor rekening van de koper. Work Supplies behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestelde zaken onder rembours te verzenden. Prijs-, model-, uitvoeringswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Work Supplies is gerechtigd prijsverhoging, onder meer tengevolge van wettelijke maatregelen, wijzigingen in valuta, verhogingen van fabrieks- of toeleveranciersprijzen, e.a. aan de koper door te berekenen, ook in de periode na het tot stand komen van de koopovereenkomst en de levering.

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
Artikel 4

Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van Work Supplies en/of haar daartoe aangestelde medewerkers. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van Work Supplies en/of haar daartoe aangestelde medewerkers deze schriftelijk bevestigd heeft en de wederpartij hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.
Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging. Een door Work Supplies verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging ten aanzien van de koopovereenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.
De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht daardoor voor Work Supplies ontstane schade – reeds gemaakte kosten, renteverlies en dergelijke – te vergoeden, ongeacht de reden – overmacht daaronder begrepen – voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van Work Supplies daarvan.

Levertijden
Artikel 5
De in aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen genoemde leveringstermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, maar zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, buiten de schuld van en niet aan Work Supplies verwijtbaar, geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding op het niet nakomen van enige ontstane verplichting.

Levering
Artikel 6
Work Supplies is gerechtigd de orders in gedeelten uit te voeren. Tenzij anders is overeengekomen geldt, dat goederen c.q. diensten worden geleverd af magazijn of af fabriek. Ten aanzien van de afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen behoudt Work Supplies zich steeds de gewone marges voor, zoals die gebruikelijk zijn bij de fabrikant met de vervaardiging belast.

Reclame
Artikel 7
Eventuele reclames dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen c.q. verrichting van diensten schriftelijk en in detail aan Work Supplies te worden opgegeven. Indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd ten gevolge van het transport, dient dit bij aankomst aan de vervoerder te worden gemeld en op het vervoersbewijs te worden aangetekend.
Ingeval Work Supplies diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: Wanneer door of namens Work Supplies adviezen worden gegeven kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart Work Supplies voor alle aanspraken, welke derden in verband met vermelde adviezen tegen Work Supplies mochten instellen. Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden neemt Work Supplies geen aansprakelijkheid op zich.
Gebreken, welke later dan zes maanden na levering van goederen ofwel diensten optreden of eerst dan kenbaar worden of die welke het gevolg zijn van een onjuist gebruik van de geleverde goederen c.q. diensten, zijn nimmer aan te merken als toerekenbare tekortkoming van Work Supplies.

Betaling
Artikel 8
Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting, tenzij anders is overeengekomen, Indien koper nalaat binnen 30 dagen te betalen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder ingebrekestelling. Er wordt vanaf de datum van in gebreke zijn een rente van 1% per maand berekend. Een gedeelte van een maand wordt als een hele maand beschouwd. Work Supplies is gerechtigd om in geval van niet-tijdige betaling de koper alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen. Buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen ten minste 15% van het openstaande bedrag, alsmede € 50,- administratiekosten, exclusief BTW.

Schuldvergelijking
Artikel 9
De koper is niet gerechtigd de betaling met enige tegenvordering te compenseren.

Hoofdelijkheid
Artikel 10
Al hetgeen - betaling of anderszins - waartoe Work Supplies ter zake van de uit enige koopovereenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van de wederpartij, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de zaken heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan Work Supplies tot levering van zaken of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, danwel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door één van hen de ander bevrijdt.

Overmacht
Artikel 11
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Work Supplies, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Work Supplies, zonder dat Work Supplies tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. E.e.a. laat de verplichting van koper om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet. Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke omstandigheid van de wil van Work Supplies onafhanklijk - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van Work Supplies of in dat van één of meer van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12
Zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan, blijven alle overgedragen goederen het onvervreembaar eigendom van Work Supplies. De goederen mogen niet op enigerlei wijze worden belast noch vervreemd. Work Supplies is onherroepelijk door koper gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder ingebrekestelling de door Work Supplies geleverde zaken tot zich te nemen en daartoe de gebouwen en terreinen van de wederpartij te betreden.

Aansprakelijkheid
Artikel 13
Work Supplies is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de geleverde goederen c.q. levering van onjuiste dienstverlening.

Geschillen
Artikel 14
Het Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de verkopen van Work Supplies zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.